Cilj ovog kolegija je upoznavanje sa specifičnošću fenomenologije, dijagnostike i terapije poremećaja hranjenja-sisanja i gutanja u novorođenčadi, dojenčadi i male djece.

Putem kolegija studeti će ovladati znanjima potrebnim za prepoznavanje i identificiranje urednog i narušenog obrasca hranjenja-sisanja-gutanja u djeteta, od prematurne, preko novorođenačke do dječje dobi. Osposobit će se za identificiranje uredne i narušene anatomije te fiziologije hranjena. Kolegijem se prenose znanja potrebna za razumijevanje veze etiologije i simptomatologije te za kliničko prosuđivanje s ciljem odabira primjerenih postupaka i metoda instrumentalne i ne instrumentalne dijagnostike te za odabir primjerenih postupaka i metoda terapijske potpore.

Svladavanjem sadržaja studenti će se osposobiti za rad u rodilištima, odjelima neonatologije i nenonatalne intenzivne skrbi, pedijatrije te u drugim ustanovama koje zbrinjavaju ili razvojno prate djecu koja imaju neki tip poremećaja hranjenja-sisanja-gutanja.   Cilj kolegija je upoznavanje s najnovijim spoznajama o etiologiji i fenomenologiji atipičnoga jezičnoga razvoja uslijed različitih negativnih prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih neurorazvojnih čimbenika. Razumijevanje bioloških, psihosocijalnih i okolinskih čimbenika u nastanku jezično-govornih teškoća. Naznačene su posebnosti etiologije, simptomatologije, logopedske dijagnostike i terapije jezično-govornih poremećaja do kojih dolazi uslijed narušenoga razvoja živčanoga sustava.