-          upoznavanje studenata s postupkom izrade diplomskog rada

-          razvijanje samostalnog i istraživačkog djelovanja

-          rad na kritičkom promišljanju i interpretaciji vlastitih djela kao i djela drugih autora

učenje rada u skupinama i međusobna interakcija između studenata