Kolegij Ortodoncija 1 je obvezni kolegij na četvrtoj godini integriranog preddiplomskog  sveučilišnog studija Dentalna medicina i sastoji se od ukupno 90 sati (5 ECTS bodova), od čega je 20 sati predavanja, 10 sati seminara i 60 sati vježbi. Kolegij se izvodi u prostorijama Medicinskog fakulteta u Mostaru, predavaonici i Kabinetu za pretkliničku protetiku MF.