Cilj ovoga kolegija je usavršiti jezične kompetencije studenata koje se odnose na pismeno izražavanje. Obrađuje se proces pisanja eseja, organizacija eseja, vrste eseja, stil (formalni i neformalni), jezične pogreške te interpunkcija i pravopis. Također ćemo učiti o procesu istraživanja, korištenju izvora i citiranju.